“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 09/02/2017]
Ngày 08 tháng 02 năm 2017. Đảng bộ xã Ninh Quang đã tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho hơn 230 cán bộ, đảng viên trong xã.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và cũng là thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Nghị quyết “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Dư luận chung trong Đảng và trong nhân dân vui mừng đón nhận, mong muốn tìm thấy trong nghị quyết có nhiều cái mới, cả lời giải thuyết phục cho những điều bức xúc.

Quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, để toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc, chính quyền các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đơn vị ở địa phương trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên.

Sau buổi học tập các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các cơ quan đơn vị trong xã theo chức năng nhiệm vụ của mình viết thu hoạch học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)./.

Đồng Xinh


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 66

Số lượt truy cập: 1813685