“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 23/02/2017]
Trong những năm qua, trước những khó khăn, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, cũng như khó khăn, thách thức trong nước nói chung, Chi Cục thuế Ninh Hòa đã gặp không ít khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước theo kế hoạch cấp trên giao. Tuy vậy cán bộ, đảng viên Chi cục thuế Ninh Hòa đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, luôn giữ vững lập trường tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức lối sống, phát huy hiệu quả công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt luôn nâng cao, chú trọng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở từng chuyên đề hàng năm, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào công việc cụ thể của từng cán bộ, đảng viên. Hàng tháng, hàng quý, có đánh giá việc thực hiện công việc của từng cán bộ, đảng viên, xem đây là công việc thiết thực và thường xuyên của đơn vị.

Chi cục thuế Ninh Hòa có hiện có 77 cán bộ, công chức, và 16 hợp đồng thuê khoáng công việc, trong đó có 05 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có 39 đảng viên, là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã Ninh Hòa, nhiệm vụ chính của đơn vị là thu ngân sách trên địa bàn của thị xã. Một mặt quán triệt sâu sắc và phân công trong Chi ủy triển khai Chỉ thị số: 1973/CT-TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hàng tháng đều có lồng ghép vào cuộc họp sinh hoạt Chi bộ để tất cả cán bộ, đảng viên trong chi bộ nắm bắt kịp thời. Mặt khác chi bộ tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho tất cả cán bộ, đảng viên trong chi bộ; Hàng năm, đảng viên có viết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, cuối năm có viết báo cáo lại kết quả thực hiện để được Chi bộ hoặc Đội góp ý, giúp đỡ, giám sát. Đây là tiêu chí quan trọng trong việc xem xét, đánh giá đảng viên, công chức hàng năm.

Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ thực hiện nghiêm việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4(khóa 11) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên để có hướng chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời.

Thực tế đã cho thấy sự chuyển biến tích cực về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc đã tác động đến từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị, đã góp phần để đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch cấp trên giao, đây cũng là thể hiện tốt việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là việc sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm và phong cách phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên.

Xác định rõ các nội dung quan trọng và cụ thể về rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc và sinh hoạt hàng ngày; Lãnh đạo Chi cục thuế Ninh Hòa luôn gương mẫu trong việc thực hiện tác phong “ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những tiêu cực khác, lấy kết quả học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức hàng năm. Đặc biệt Chi bộ luôn giữ vững được Danh hiệu Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh trong nhiều năm liên tục.

Để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của ngành giao về thực hiện thu ngân sách nhà nước và các nhiệm vụ chính trị khác. Thời gian đến, Chi bộ tiếp tục quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên trong đơn vị thực hiện nghiêm những giải pháp sau: Phải xem việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là Kim chỉ nam xuyên suốt trong quá trình thực hiện các công việc được cấp trên giao; Xem việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4(khóa XII) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là một trong những nội dung cơ bản trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ trong đơn vị; tạo niềm tin đối với đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo của Ban chấp hành chi ủy. Từng cán bộ, đảng viên trong Chi cục phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Thực hành tiết kiệm, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong giao tiếp với người nộp thuế phải hòa nhã, tôn trọng, lịch sự, hướng dẫn tận tình, chu đáo, giải quyết công việc kịp thời chuẩn xác; Luôn lắng nghe ý kiến của người nộp thuế trong việc quản lý thu thuế và thường xuyên tuyên truyền chính sách thuế mới cho người nộp thuế thông suốt, tạo thuận lợi để người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế theo Pháp luật thuế hiện hành, luôn năng động, sáng tạo trong công tác, có tinh thần đoàn kết trong nội bộ. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017, và cho những năm tiếp sau, góp phần xây dựng đơn vị, Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng (khóa XII) đã đề ra và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” theo từng chuyên đề hàng năm./.

Thu

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 79

Số lượt truy cập: 1803453