“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 07/09/2017]
Năm 2017, UBND thị xã Ninh Hòa triển khai nhiều hoạt động đẩy mạnh công tác công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn; phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thị xã.

Song song với việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 thị xã đã kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở thị xã gồm 24 thành viên, phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách của từng thành viên Hội đồng; Giao phòng Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trong công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật, tổng hợp báo, đề xuất để thực hiện.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017:

Đối với quần chúng nhân dân và người lao động: Tiếp tục phổ biến sâu rộng Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật như: Bộ Luật dân sự, Bộ Luật hình sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật đất đai và một số văn bản khác có liên quan trực tiếp đến đời sống của cán bộ và nhân dân như: Dân sự, Hình sự, đất đai, nhà ở, hôn nhân và gia đình, xử phạt vi phạm hành chính, NVQS, giao thông đường bộ, phòng chống bạo lực gia đình, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành, tiết kiệm, Luật cư trú,vv…

Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Phổ biến các văn bản Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua như: (Luật bảo hiểm xã hội, Nghị quyết về chính sách bảo hiểm xã hội 1 lần, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật ngân sách Nhà nước, Luật kế toán, Luật phí, Lệ phí); Pháp luật về cải cách TTHC; pháp luật về cán bộ công chức, viên chức, công vụ và các quy định pháp luật chuyên ngành, các quy định pháp luật mới gắn với chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức; pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng;

Đối với hoạt động hòa giải ở cơ sở: Tiếp tục triển khai thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; thực hiện chương trình phối hợp 1285 ngày 24/5 năm 2009 giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Củng cố kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở theo quy định của Luật hòa giải, nâng cao chất lượng hòa giải mâu thuẫn và gắn với việc tuyên truyền, PBGDPL;

Công tác trợ giúp pháp lý: Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn được tiếp cận với các dịch vụ pháp lý trên các lĩnh vực pháp luật Hình sự, Tố tụng hình sự, Dân sự, Hôn nhân và gia đình; Khiếu nại - tố cáo, quản lý trật tự xây dựng Đô thị, Lao động, Đất đai, giải phóng mặt bằng và lĩnh vực liên quan;

Công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật: Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương, bổ sung các đầu sách, tài liệu pháp luật mới cho tủ sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường; Tổ chức mở các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến giới thiệu một số văn bản Luật mới cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ làm công tác Tư pháp, hộ tịch của 27 xã, phường.

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho quần chúng nhân dân trên địa bàn đã nâng cao hiệu quả công tác truyền truyền phổ biến, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị xã Ninh Hòa góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định QPAN trên địa bàn thị xã Ninh Hòa trong năm 2017./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 19

Số lượt truy cập: 1803387