“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 27/04/2017]
Ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) đã ra Chỉ thị 17 – CT/TW, về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này Đảng ủy xã đã đưa vào Nghị quyết để lãnh đạo và triển khai trong Đảng bộ.

Đảng ủy đã ban hành Chương trình hành động, tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 17 trong Ban chấp hành Đảng bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ và xem đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, trong Nghị quyết lãnh đạo hàng năm của Đảng ủy. Qua nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 17 từng đồng chí Đảng ủy viên, chi ủy chi bộ nhận thức được vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên, xác định đây là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, trực tiếp truyền bá sâu rộng Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng ở địa phương, trong nước và quốc tế, nhằm góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào Cách mạng. Đồng thời đây là một trong những vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Công tác tuyên truyền miệng là nhiệm vụ của toàn Đảng, là một tiêu chuẩn để đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng công tác nhất là hiệu quả công tác tư tưởng của cấp ủy, tính tiên phong, gương mẫu và phẩm chất chính trị của mỗi đảng viên.

Bên cạnh đó Chỉ thị số 07 ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới. Đảng ủy xác định ngoài việc kết hợp chặt chẽ các phương tiện truyền thông hiện đại với cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết chế văn hóa – thông tin hiện có, công tác tuyên truyền miệng là kênh quan trọng nhằm thực hiên tốt công tác thông tin cơ sở, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết cho cuộc sống lao động, sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn xã, đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu độc, xuyên tạc góp phần củng cố sự đoàn kết và đồng thuận xã hội ở cơ sở và từ cơ sở.

Để thực hiện tốt Chỉ thị, Đảng ủy đã xây dựng, kiện toàn, quản lý, bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ tuyên truyền viên. Đội ngũ tuyên truyền viên ở xã được hình thành theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng bao gồm: các đồng chí Đảng ủy viên, Trưởng, phó Mặt trận các đoàn thể chính trị xã hội, Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ, thành lập Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã gồm 03 đồng chí do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, về lực lượng tuyên truyền viên gồm 34 đồng chí, trong đó có 6 nữ, về trình độ chuyên môn Đại học 10, Cao đẳng, Trung cấp 15, Trung học phổ thông 9, trình độ Lý luận chính trị cao cấp 3, trung cấp 20, sơ cấp 11. Nhìn chung chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên ở xã hấu hết đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm trong thực tiễn công tác, có kỹ năng tuyên truyền miệng và có uy tín với nhân dân ở địa phương và cộng đồng dân cư.

Thường xuyên tổ chức các Hội nghị báo cáo thời sự, báo cáo chuyên đề ở xã cho các Tuyên truyền viên dự nghe để về tuyên truyền ở cộng đồng dân cư. Chú trọng đổi mới phương thức, phương pháp tuyên truyền miệng theo định hướng và đề cương của Ban Tuyên giáo cấp trên, thông qua Đài truyền thanh xã, lồng ghép các buổi sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt nhân dân ở cộng đồng dân cư để tuyên truyền những nội dung có tính thời sự liên quan đến đời sống xã hội, các cuộc vận động, các phong trào do Đảng, Nhà nước, địa phương khởi xướng, phát động. Hầu hết các tuyên truyền viên dựa vào đề cương, tài liệu hoặc tiếp thu, chắc lọc những thông tin, định hướng của cấp trên về các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, các vấn đề nóng bỏng mà dư luận quan tâm hoặc những thông tin nội bộ để tuyên truyền, những thông tin mà vì lý do nào đó mà không đưa trên các phương tiện thông tin đại chúng được. Tùy theo nội dung tuyên truyền có thể độc thoại hoặc đối thoại, trao đổi.

Công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đây là những nội dung được thường xuyên thông tin, tuyên truyền nhất vì những lĩnh vực này cần được tuyên truyền kịp thời để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt và thực hiện, hình thức tuyên truyền thông qua nhiều kênh nhưng chủ yếu là tuyên truyền miệng. Nội dung này được tuyên truyền chiếm khoảng trên 50%, còn lại thuộc các lĩnh vực thông tin thời sự, các vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, các chuyên đề liên quan đến sống văn hóa xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hiệu quả tuyên truyền miệng góp phần tuyên truyền, triển khai, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động tuyên truyền viên đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo cấp trên tích cực thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, theo phương châm thiết thực, nhanh nhạy, tăng cường tính chiến đấu, tính thuyết phục, giữ vững trận địa công tác tư tưởng của Đảng. Cùng với các mặt công tác thuộc lĩnh vực tuyên giáo, công tác tuyên truyền miệng đã góp phần thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu ổn định chính trị - xã hội; phát triển kinh tế, văn hóa; đối ngoại; quốc phòng an ninh hiệu quả. Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, ngày càng được chú trọng và bảo đảm chất lượng. Thời gian qua các tuyên truyền viên đã linh hoạt trong việc lựa chọn hình thức tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp. Nhiều đồng chí sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, kết hợp diễn giảng với hình ảnh sinh động, tạo ấn tượng, thuyết phục người nghe. Trong quá trình hoạt động, tuyên truyền viên đã coi trọng đối thoại, chú trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp, ghi nhận và phản ánh kịp thời những vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được nêu trên, công tác tuyên truyền miệng còn có một số hạn chế về công tác kiện toàn tổ chức và quản lý, hướng dẫn hoạt động chưa thật sự chặt chẽ…

Bước sang năm 2017, công tác tuyên truyền miệng tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, yêu cầu của công tác tư tưởng; chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mặt của công tác tuyên truyền miệng, theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, góp phần quan trọng vào việc thực hiện phương hướng công tác tuyên giáo năm 2017./.

Đồng Xinh

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 71

Số lượt truy cập: 1803815