“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 13/09/2014]
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về Kế hoạch cải cách hành chính


Thực hiện Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 tỉnh Khánh Hòa; UBND thị xã Ninh Hòa đã ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014. UBND thị xã đã phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành nhằm đảm bảo việc chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính được thống nhất, hiệu quả và phù hợp với từng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014.

2. Công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành


Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND, ngày 14/3/2014 UBND thị xã tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2013; triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2014. Tại hội nghị tổng kết, UBND thị xã đã khen thưởng cho 23 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2013.

Triển khai Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 05/3/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ tham mưu, giúp việc về cải cách hành chính, UBND thị xã đã có văn bản số 629/UBND ngày 05/4/2013 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm, có trình độ chuyên môn phù hợp để tham mưu công tác cải cách hành chính; Phòng Nội vụ ban hành văn bản số 224/NV ngày 12/4/2013, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường củng cố cán bộ, công chức tham mưu cải cách hành chính. Tính đến ngày 30/4/2014, Thị xã Ninh Hòa có 90 cán bộ, công chức, viên chức tham mưu, giúp việc về cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường.

Thực hiện Kế hoạch số 971/KH-UBND, ngày 30/5/2014 UBND thị xã Ninh Hòa đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính cho 46 công chức chuyên trách cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã.

3. Công tác kiểm tra cải cách hành chính

Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của UBND thị xã và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường đã chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm tra và thành lập Tổ kiểm tra để thực hiện công tác tự kiểm tra cải cách hành chính tại các bộ phận chuyên môn để kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị mình như: Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, UBND các xã, phường: Ninh Bình, Ninh Trung, Ninh Lộc, Ninh Đông, Ninh Giang, Ninh Đa, Ninh Hải.

4. Công tác tuyên truyền


Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, công dân và tổ chức về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của UBND tỉnh. UBND thị xã đã xây dựng Kế hoạch số 497/KH-UBND ngày 20/3/2014 thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014; bám sát kế hoạch tuyên truyền của UBND thị xã, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính với 48 tin, bài thông qua hệ thống Đài truyền thanh-truyền hình, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế


UBND thị xã ban hành Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2014; Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị xã; Chỉ đạo Phòng Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng trình tự xây dựng, chất lượng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

Công tác soạn thảo và ban hành văn bản bảo đảm tuân thủ chặt chẽ theo trình tự, thủ tục và đúng thẩm quyền đối với từng loại văn bản theo hướng dẫn của Thông tư số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP, Thông tư số 01/2011/TT-BNV về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2. Cải cách thủ tục hành chính

Để bảo đảm công tác tham mưu về kiểm soát thủ tục hành chính của thị xã, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước trên lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính cho Phòng Tư pháp. Ngày 27/3/2014 UBND thị xã ban hành Quyết định số 952/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014; ban hành Công văn số 287/UBND chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cập nhật toàn bộ dữ liệu vào phần mềm một cửa điện tử để phục vụ cho việc tra cứu thông tin và quản lý điều hành của UBND thị xã.

Cải cách thủ tục hành chính luôn luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND thò xaõ về cải cách hành chính. Nhiều giải pháp quan trọng đã được đề ra và triển khai thực hiện trên tinh thần gắn cải cách thủ tục hành chính với cải cách thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước.
 
Thực hiện Công văn số 347/SNV-CCHC ngày 05/3/2014 của Sở Nội vụ, UBND thị xã đã có Công văn số 645/UBND đăng ký 08 thủ tục hành chính thực hiện giải quyết trực tuyến qua mạng Iternet mức độ 3.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã trong thời gian qua đạt được những kết quả tích cực. Trong chỉ đạo, điều hành, UBND thị xã đã chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thường xuyên rà soát, kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định tại Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ; công khai minh bạch các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực tại trụ sở cơ quan, đơn vị; UBND thị xã phân công 01 Phó Chủ tịch UBND thị xã và 01 Phó Trưởng phòng Tư pháp làm cán bộ đầu mối về kiểm soát thủ tục hành chính của thị xã.

UBND thị xã đã thực hiện công khai toàn bộ thủ tục hành chính, các biểu mẫu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa liên thông hiện đại; Các xã, phường đã niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính cấp xã, các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, việc vào sổ theo dõi, thống kê tình hình giải quyết thủ tục hành chính cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước


- Tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn của thị xã được rà soát, kiện toàn để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của thị xã. UBND thị xã ban hành Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức năm 2014 cho các cơ quan hành chính thuộc UBND thị xã, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thị xã, kiện toàn tổ chức của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã, ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho Phòng Tư pháp thị xã quản lý, tham mưu để thống nhất đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính từ Trung ương đến địa phương; phân công cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của thị xã gồm 02 đồng chí là lãnh đạo UBND thị xã và lãnh đạo Phòng Tư pháp. UBND các xã, phường tiến hành rà soát và kiện toàn quy chế làm việc theo quy định.

- Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

UBND thị xã ban hành Quyết định phê duyệt 02 Đề án thí điểm mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại cấp xã, trong tháng 6 tiếp tục phê duyệt Đề án của các xã, phường còn lại. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy định của UBND tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân khi đến liên hệ công tác. Các thủ tục hành chính khi được sửa đổi, bổ sung đều được cập nhật và đưa vào thực hiện cơ chế một cửa một cách kịp thời, gắn với hoàn thiện quy trình theo hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thí điểm mô hình một cửa, một cửa liên theo hướng hiện đại tại thị xã và UBND các xã, phường đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý của bộ máy, tăng cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức đổi mới lề lối làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của UBND thị xã Ninh Hòa (
Tải về xem)

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của UBND các xã, phường (Tải về xem)
 
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Trong 6 tháng đầu năm 2014, UBND thị xã đã cử 01 cán bộ đi học cao học xây dựng Đảng chính quyền nhà nước, 01 cán bộ đi học cao cấp chính trị, 19 cán bộ đi học trung cấp chính trị, 37 cán bộ học lớp sơ cấp chính trị, 14 công chức, viên chức tham gia đào tạo sĩ quan dự bị tại trường quân sự tỉnh, 07 công chức đi học lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, 02 công chức đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, 06 công chức học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; cử 258 cán bộ, công chức xã tham gia lớp bồi dưỡng về công nghệ thông tin theo đề án 1956; mở 02 lớp bồi dưỡng chuyên đề cho 360 học viên là Trưởng, Phó thôn, tổ dân phố, 02 lớp báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở cho 386 cán bộ thôn, tổ dân phố, 01 lớp nghiệp vụ tư pháp cho 170 học viên. Nhìn chung, việc thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo yêu cầu nâng cao và tạo nguồn đúng theo định hướng, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng từng bước nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ, công chức cấp xã. Đồng thời quan tâm đào tạo trình độ sau đại học cho đội ngũ công chức thị xã gắn đào tạo với bố trí, sử dụng, góp phần phát huy hiệu quả sau đào tạo.

Nhằm trang bị và cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết về cải cách hành chính, tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu tham mưu, hướng dẫn triển khai, theo dõi công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã. Ngày 30/5/2014 UBND thị xã Ninh Hòa đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính cho 46 công chức chuyên trách cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, nâng lương, chuyển xếp lương, kỷ luật…theo đúng quy định của UBND tỉnh. Bổ nhiệm lại 02 Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao, Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSD đất, Chánh Thanh tra thị xã; điều động bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất; Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận thị xã Ninh Hòa, UBND thị xã đã cho phép một số xã, phường hợp đồng thêm nhân lực để xác minh nguồn gốc đất phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng với số lượng là 18 người.

Không ngừng tăng cường công tác giáo dục cán bộ, công chức, viên chức về tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy với công việc thông qua hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường với việc thực hiện Luật cán bộ, công chức, viên chức, quy chế dân chủ, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các chương trình hành động, kế hoạch của Thị ủy.

5. Cải cách tài chính công

Về cơ chế tài chính đối với các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp đều thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 đối với các đơn vị hành chính và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

UBND thị xã tiếp tục thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, công tác quản lý, điều hành ngân sách của thị xã, mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện nhiều nội dung quản lý như: quản lý nguồn tài chính được giao, lập kế hoạch sử dụng kinh phí có hiệu quả tiết kiệm, giám sát thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tốt tài sản công, bố trí nhân sự ở các vị trí công tác phù hợp để tiết kiệm biên chế tài chính. Công tác quản lý, điều hành ngân sách của thị xã đã đi vào nề nếp. Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 đối với các đơn vị hành chính và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập; đến nay tất cả các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường đều ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện tốt việc thu chi kinh phí được giao theo đúng quy định về quản lý tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ đề ra.

6. Hiện đại hóa nền hành chính

6.1. Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính


Công tác hiện đại hóa nền hành chính, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính được UBND thị xã Ninh Hòa tập trung thực hiện, đóng góp trực tiếp và hiệu quả cho cải cách hành chính nhà nước. UBND thị xã đã xây dựng xong cổng thông tin điện tử và trang thông tin thủ tục hành chính công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã trên cổng thông tin điện tử; cải tạo nâng cấp phòng họp và lắp đặt xong hệ thống hội nghị giao ban trực tuyến thị xã.

Ngày 06/5/2014 UBND thị xã ban hành Công văn số 960/UBND yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường và cán bộ, công chức, viên chức tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong giải quyết công việc và quản lý điều hành. Hiện nay thị xã Ninh Hòa có trên 70% cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường đã sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động chuyên môn nhằm tăng năng xuất và đáp ứng kịp thời công việc.

Quá trình tác nghiệp được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã từ khâu tiếp nhận, giải quyết, đến trả kết quả hồ sơ đều được cập nhật và lưu trữ vào phần mềm “một cửa điện tử liên thông” góp phần tích cực vào công tác quản lý thông tin hồ sơ, quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được công khai minh bạch giúp công tác giám sát được thuận lợi.

6.2. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính

Xác định hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 là công cụ để nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, UBND thị xã Ninh Hòa đã triển khai áp dụng cho tất cả các phòng, ban chuyên môn và UBND phường Ninh Hiệp. Qua công tác đánh giá nội bộ và tổ chức cuộc họp xem xét lãnh đạo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác, đưa tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động chung của từng cơ quan, trở thành thước đo trong việc đánh giá mức độ giải quyết thủ tục hành chính, từ đó đề ra mục tiêu phấn đấu, khắc phục những điểm chưa phù hợp góp phần tích cực vào công tác cải cách thủ tục hành chính.

Để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, kịp thời đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, UBND thị xã Ninh Hòa tiếp tục triển khai phát phiếu lấy ý kiến sự hài lòng của khách hàng ở các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tư pháp, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lao động-thương binh và xã hội; kết quả tổng hợp phiếu khảo sát, đa số người dân và doanh nghiệp đều hài lòng về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức và tiến độ giải quyết hồ sơ.

III. Đánh giá chung

1. Những ưu điểm


Nhờ có sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh và Sở Nội vụ, sự quyết tâm và nổ lực của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, công tác cải cách hành chính đã được tổ chức triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi toàn thị xã, bám sát chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của tỉnh, từ đó công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả thiết thực.

Những kết quả về cải cách thủ tục hành chính đã trực tiếp góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới quan hệ công tác, phương thức và lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường. Quá trình cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quy trình, lề lối làm việc của các cơ quan hành chính một mặt vừa làm tăng nhu cầu, đòi hỏi, mặt khác vừa tạo điều kiện để nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng chuyên môn, trước hết là kỹ năng hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Cải cách thủ tục hành chính gắn liền với việc mở rộng tính công khai, minh bạch của các quyết định hành chính tạo điều kiện để nhân dân và các doanh nghiệp - các đối tượng quản lý kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan chuyên môn và cán bộ, công chức với tư cách là những chủ thể quản lý. Chính yếu tố này góp phần hạn chế và ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, thờ ơ, vô trách nhiệm trong việc thực thi công vụ.

Hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tiếp tục thực hiện có hiệu quả; là tiền đề, là điều kiện bảo đảm để triển khai thực hiện cơ chế "một cửa" trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức. Ủy ban nhân dân các xã, phường được chọn thí điểm thực hiện mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại đã và đang tích cực triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.

Kết quả của công tác cải cách thủ tục hành chính có tác động trực tiếp đến việc đổi mới quy trình ra quyết định của các cơ quan, đơn vị, trong đó có quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC

- Kế hoạch CCHC của một số cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường còn sơ sài, chưa định hướng được những nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm, chưa có bảng phụ lục phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC.

- Báo cáo cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường không đảm bảo chất lượng và thời gian đã ảnh hưởng đến công tác tổng hợp và tham mưu trong chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã.

IV. Kiến nghị

UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các xã, phường triển khai thí điểm mô hình một cửa liên theo hướng thông hiện đại.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

- Tiếp tục phê duyệt đề án thí điểm mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại của UBND các xã, phường làm nhiệm vụ thí điểm.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra và tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính một số cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định.

Nguồn tư liệu: Phòng Nội vụ thị xã Ninh Hòa

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 27

Số lượt truy cập: 1813641