“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 15/02/2017]
Đảng ủy Chi cục thuế Ninh Hòa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành TW Đảng (khóa XII), có trên 90 cán bộ, đảng viên và quần chúng tham dự. Tại hội nghị, báo cáo viên thị ủy đã truyền các nội dung gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05- NQ/TW về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW về hội nhập kinh tế quốc tế và giữ vững ổn định chính trị- xã hội; Kết luận số:09-KL ngày 19/10/2016 về KTXH, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển KTXH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Chuyên đề “ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ( theo Chỉ thị số 05 của BCT). Qua học tập,tất cả đảng viên và quần chúng nắm vững và hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực mình công tác, mỗi đảng viên được trang bị thêm nhận thức và lý luận từ đó tích cực tuyên truyền trong nội bộ và quần chúng. Qua đó, mỗi đảng viên và quần chúng đều viết bài thu hoạch theo quy định của Ban Thường vụ thị ủy Ninh Hòa./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 110

Số lượt truy cập: 1803489