CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 12/01/2016]
Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 23/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 30/12/2014 của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và của tỉnh vẫn còn khó khăn, diễn biến tình hình thời tiết bất lợi; nhưng dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, sự giám sát của HĐND thị xã, sự phối hợp của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, nhân dân và các doanh nghiệp trong toàn thị xã, UBND thị xã đã tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện tương đối toàn diện các mặt công tác trọng tâm; cụ thể như sau: 

I. Lĩnh vực kinh tế: 

1. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ:

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 10.512 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2014 (kế hoạch tăng 17%). Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước 112,8 tỷ đồng, tăng 1,8%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 784 tỷ đồng, giảm 10%; khu vực kinh tế tập thể 42,3 tỷ đồng, tăng 18%; khu vực kinh tế cá thể 272 tỷ đồng, tăng 4,8%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 9.320 tỷ đồng, tăng 16%. Sản xuất muối hạt được 67.700 tấn, tăng 43,4%; sản xuất đường kết tinh được 66.475 tấn, giảm 11% so với năm 2014 do Nhà máy đường Ninh Hòa gặp khó khăn trong khâu nguyên liệu cung ứng phục vụ sản xuất.

Hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng của nhân dân thị xã. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng năm 2015 ước đạt 2.020 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2014. Công tác quản lý thị trường được tập trung chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, chống tình trạng đầu cơ đã góp phần bình ổn thị trường, giá cả, duy trì trật tự kinh doanh. Trong năm, đã thực hiện đăng ký kinh doanh cho 740 trường hợp với tổng số vốn đăng ký là 46,843 tỷ đồng. Doanh thu du lịch ước đạt 57,8 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2014. 

2. Nông – lâm nghiệp và thủy sản:

Giá trị sản xuất ngành nông – lâm nghiệp và thủy sản năm 2015 (giá so sánh 2010) ước được 2.458,7 tỷ đồng, giảm 8,7% so với năm 2014 (kế hoạch tăng 4,3%). Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 1.452,5 tỷ đồng, giảm 13,7%; giá trị sản xuất ngành thủy sản 996,5 tỷ đồng, giảm 0,5%; giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp 9,7 tỷ đồng, tăng 5%. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 97,9% (kế hoạch 95%).

- Về trồng trọt: Do ảnh hưởng bởi tình hình thời tiết không thuận lợi, nắng hạn kéo dài, nguồn nước từ hồ chứa, đập chứa đều ở mức thấp, không đủ cung cấp cho sản xuất nông nghiệp; UBND thị xã đã chỉ đạo điều chỉnh giảm diện tích sản xuất lúa, triển khai phương án phòng chống hạn; tổng diện tích gieo trồng được 29.785 ha, bằng 87% kế hoạch, giảm trên 19% so với năm 2014. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 73.360 tấn (kế hoạch 113.190 tấn), đạt 64,8% kế hoạch năm, giảm 35,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, sản lượng thóc cả 3 vụ 70.413 tấn, đạt 63,8% kế hoạch. Để khắc phục hậu quả nắng hạn năm 2015, UBND thị xã đã hỗ trợ 518 tấn lúa giống cho số diện tích phải bỏ vụ Hè – Thu 2015, diện tích chuyển đổi cây trồng theo phân bổ của tỉnh. Niên vụ mía 2014 – 2015, đã trồng và thu hoạch với diện tích 12.064 ha, năng suất bình quân 48 tấn/ha (giảm 11 tấn/ha so với niên vụ trước), sản lượng 579.048 tấn. Năng suất mía giảm do trong vụ chịu ảnh hưởng của hạn hán và bệnh trắng lá, cây mía phát triển chậm, cho năng suất thấp. Sau khi thu hoạch, nông dân tiếp tục đầu tư, sản xuất và chăm sóc mía niên vụ 2015 – 2016.

- Về chăn nuôi: Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, góp phần duy trì và phát triển ngành chăn nuôi của thị xã. Tình hình chăn nuôi vào đầu tháng 9/2015 đã xảy ra cúm gia cầm dương tính với H5N6 tại phường Ninh Giang, đã tiêu hủy đàn vịt gồm 2.524 con, đến nay dịch bệnh không phát sinh thêm. Hiện tổng đàn trâu, bò toàn thị xã có 25.997 con, đạt 93,5% kế hoạch; đàn lợn có 35.584 con, đạt 99,1% kế hoạch; đàn gia cầm có 1.198.508 con.

- Về thủy sản: Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác năm 2015 ước đạt 18.778 tấn, đạt 103,2% kế hoạch (kế hoạch 18.200 tấn). Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 13.523 tấn, đạt 104% kế hoạch, tăng 6% so với năm 2014. Nuôi trồng thủy sản gặp khó khăn do nguồn nước một số vùng đìa bị ô nhiễm, thời tiết không thuận lợi; sản lượng nuôi trồng thủy sản ước thu hoạch được 4.017 tấn, đạt 77,2% kế hoạch, giảm 21,4% so với năm 2014. Sản xuất tôm giống được 1.955 triệu con, tăng 2,9% so với năm 2014.

- Về lâm nghiệp: tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quản lý và bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; tăng cường kiểm tra các điểm nóng về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép và xử lý kịp thời các vụ vi phạm. Trong năm 2015, đã phát hiện và xử lý 54 vụ vi phạm, giảm 55 vụ so với năm 2014, thu nộp ngân sách 438,6 triệu đồng. Triển khai kế hoạch trồng rừng tập trung được 300 ha, trong đó, trồng rừng sản xuất theo Quyết định 147 với diện tích 66,7 ha; bên cạnh đó đã trồng được 120.000 cây phân tán; tỷ lệ độ che phủ rừng hiện đạt 41,3% (giảm so với năm 2014, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa thực hiện khai thác gỗ rừng trồng theo kế hoạch).

3. Tài chính:

Nhìn chung kết quả thu ngân sách nhà nước có sự chuyển biến tích cực; hầu hết các chỉ tiêu thu đều đạt và vượt so với dự toán. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2015 ước thực hiện 1.086,6 tỷ đồng, đạt 161,2% kế hoạch tỉnh và 114,7% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã. Trong đó, tổng các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước 313,878 tỷ đồng, đạt 124,5% kế hoạch tỉnh và 117,5% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên được 683,984 tỷ đồng, đạt 162,1% kế hoạch tỉnh và 115,5% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã. Tình hình thực hiện một số khoản thu chủ yếu như sau: thu khu vực ngoài quốc doanh 159,3 tỷ đồng, đạt 86,3% kế hoạch; thu lệ phí trước bạ 18,9 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch; thu thuế thu nhập cá nhân 32,6 tỷ đồng, đạt 465,7% kế hoạch; thu tiền sử dụng đất 25 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; thu phí và lệ phí 6,5 tỷ đồng, đạt 101,4% kế hoạch.

Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước đã thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh, những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất và góp phần tiết kiệm phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2015 ước thực hiện 968,089 tỷ đồng, đạt 152,4% kế hoạch tỉnh và 108% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã. Trong đó, 2 khoản chi chủ yếu là chi thường xuyên 615,692 tỷ đồng, đạt 117,5% kế hoạch tỉnh và 101,2% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; chi đầu tư phát triển 163,928 tỷ đồng, đạt 162,3% kế hoạch tỉnh và 123,5% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã.

4. Đầu tư phát triển, quản lý đô thị: 

- Về đầu tư phát triển: UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo trong việc tăng cường công tác quản lý đầu tư, xây dựng, chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đôn đốc công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tổng vốn đầu tư XDCB trên địa bàn thị xã năm 2015 là 195,5 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý giao UBND thị xã và các xã, phường làm chủ đầu tư 62,828 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách thị xã 132,682 tỷ đồng). Trong năm 2015, tiếp tục tập trung thực hiện các công trình chuyển tiếp, hoàn thành các hạng mục thi công theo tiến độ đề ra đối với các công trình: thoát lũ sông Tân Lâm (giai đoạn 1); cải tạo, nâng cấp đường giao thông bắc phường Ninh Hiệp; sửa chữa, nâng cấp Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thể thao; đường vào Khu du lịch Ba Hồ (đoạn tiếp giáp đường vào Khatoco đến giáp đường BTXM đi UBND xã Ninh Ích); hoàn thành 45 công trình giáo dục. Trình HĐND thị xã phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020.

Kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển như sau: nguồn vốn tỉnh quản lý giao UBND thị xã, các xã, phường làm chủ đầu tư ước tính đến cuối năm 2015 giải ngân đạt 100% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách thị xã giải ngân được 163,928 tỷ đồng, đạt 123,5% kế hoạch (trong đó, nguồn XDCB tỉnh phân cấp được 75,030 tỷ đồng, đạt 98,7% kế hoạch). 

- Về quản lý đô thị: UBND thị xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đô thị, xử lý các vấn đề liên quan đến rác thải trên địa bàn. Tổ chức cưỡng chế giải tỏa việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán gây cản trở tầm nhìn giao thông tại một số xã, phường; kiểm tra hoạt động đầu tư, xây dựng tại các xã, phường theo kế hoạch. Chỉ đạo tăng cường bảo đảm TTATGT; tăng cường quản lý hành lang an toàn đường bộ. Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch đến cuối năm 2015 đạt 57% (kế hoạch 55%).

II. Quản lý tài nguyên, môi trường; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 

1. Về quản lý tài nguyên và môi trường: Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường được thường xuyên chỉ đạo. Chỉ đạo các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thường xuyên kiểm tra tại cơ sở để kịp thời xử lý các vướng mắc. Tính đến cuối năm 2015, toàn thị xã đã thực hiện đăng ký kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 4.409,7/4.608,6 ha, đạt 95,6% diện tích cấp giấy theo kế hoạch năm 2015 (trong đó có 1.355 ha không đủ điều kiện cấp giấy theo quy định của pháp luật). So với nhu cầu cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu, toàn thị xã đạt 96,16% và cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu trên địa bàn thị xã. Tổng hợp, trình UBND tỉnh danh mục các công trình, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã. Thường xuyên chỉ đạo các xã, phường tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; tổ chức kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại các xã, phường Ninh Xuân, Ninh Thượng, Ninh Hải, Ninh Bình; phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp theo đúng quy định. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam” và “Ngày môi trường thế giới”.

2. Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo triển khai rà soát, củng cố hồ sơ pháp lý liên quan đến các dự án bồi thường, thu hồi đất và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ thi công các dự án. Tập trung giải quyết các trường hợp tồn đọng, phân công lực lượng kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho một số dự án dở dang: Khu Công nghiệp Ninh Thủy, Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1; chỉ đạo hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã. Ngoài ra UBND thị xã cũng đang tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án mới như: Cảng vật liệu xây dựng Ninh Phước Vân Phong, Khu tái định canh Ninh Thọ, đường vào khu hành chính Ninh Thọ, dự án nâng cấp, mở rộng và xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 26... Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của nhân dân liên quan đến các dự án, hỗ trợ bảo vệ thi công theo quy định.

III. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:

1. Giáo dục và đào tạo: Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục có những chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên; quy mô của các cấp học, ngành học tiếp tục phát triển và ổn định; cơ sở vật chất trường lớp học được quan tâm đầu tư từ các nguồn vốn. Tiếp tục củng cố kết quả phổ cập giáo dục, 27/27 xã, phường được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi được giữ vững; phổ cập giáo dục THCS và THPT được duy trì và nâng chất. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015 được tổ chức nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 83,4%, hệ bổ túc THPT đạt 65,2%. 

Bước vào năm học mới 2015 – 2016, toàn thị xã hiện có 30 trường mẫu giáo với 8.692 cháu, 33 trường tiểu học với 19.048 học sinh, 28 trường THCS với 15.389 học sinh và 5 trường THPT với 7.082 học sinh; toàn ngành hiện có 19 trường đạt chuẩn quốc gia. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, góp phần huy động được nhiều nguồn lực tham gia phát triển giáo dục và từng bước xây dựng xã hội học tập. Thực hiện đồng bộ và có chất lượng việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và số lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn quy định.

2. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của hệ thống y tế; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân; chú trọng áp dụng một số kỹ thuật y tế mới để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Trong năm 2015, ngành y tế đã thực hiện công tác khám, và điều trị cho 668.801 lượt người, bằng 129% kế hoạch; số bệnh nhân điều trị nội trú 38.153 lượt người, đạt 119% kế hoạch. Thời gian qua, dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã diễn biến phức tạp, nhất là các tháng cuối năm, tổng số trường hợp mắc sốt xuất huyết nhập viện điều trị (lũy kế đến ngày 17/12/2015) là 2.133 ca, tăng trên 1.700 ca so với cùng kỳ; tổng số trường hợp mắc tay chân miệng nhập viện điều trị là 324 ca, giảm trên 250 ca so với năm 2014. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản tiếp tục được quan tâm thực hiện. Mức giảm tỷ suất sinh trong năm ước đạt 0,26‰ (kế hoạch 0,2‰), tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 5% (kế hoạch dưới 6%); số giường bệnh/vạn dân đạt 17 giường; số bác sĩ/vạn dân đạt 3,5 bác sĩ.

3. Văn hóa, thể thao; thông tin, truyền thông:
- Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được thực hiện tập trung hướng vào phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, phục vụ các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng trong năm… Hoạt động văn hóa – nghệ thuật, thể dục – thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ và rộng khắp, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân. Tổ chức tốt “Liên hoan các làng văn hóa tỉnh” tại xã Ninh Bình, tổng kết cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về thị xã Ninh Hòa”. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì gắn với nâng cao về chất lượng; đến nay, đã có 89,6% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, 93,29% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, 149 cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa. Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh, tổ chức 152 giải thể thao phong trào và tham gia 12 giải tỉnh. Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 192 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình. Hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy di tích lịch sử được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

- Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước đều được đầu tư, trang bị hạ tầng cơ sở thông tin, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong tác nghiệp hành chính; triển khai một số ứng dụng công nghệ thông tin như: hệ thống thư điện tử công vụ, ứng dụng chứng thư số, bộ phần mềm một cửa, hệ thống quản lý văn bản E-office, Cổng thông tin điện tử thị xã. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và mức độ 3, mang tính liên thông, đem lại tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. 

5. Lao động và chính sách an sinh xã hội: Trong năm, đã tuyển mới đào tạo nghề cho 5.395 người, đạt 108% kế hoạch; giới thiệu, tạo việc làm mới cho 4.961 lao động, đạt 121% kế hoạch (kế hoạch 4.300 lao động). Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với 578 học viên; tỷ lệ người lao động có việc làm trong độ tuổi lao động qua đào tạo đạt tỷ lệ 68,5% (chỉ tiêu tỉnh giao 61,5%). Số hộ nghèo đến cuối năm 2015 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 đến 2020) giảm còn 4.260 hộ, tỷ lệ 7,6%.

Thực hiện giải quyết các chế độ chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội được kịp thời, đúng đối tượng. Từ năm 2013 đến nay, đã thị xã đề nghị 221 trường hợp và được cấp trên tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 167 bà mẹ. Tổ chức mua, phân bổ và cấp phát 57.780 kg gạo hỗ trợ cho nhân dân bị hạn hán; tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán với kinh phí 424,7 triệu đồng. Thăm, tặng quà cho gia đình chính sách nhân dịp Lễ, Tết với tổng kinh phí 5,4 tỷ đồng; thực hiện chi trả chế độ hàng tháng cho 1.618 đối tượng chính sách, người có công cách mạng kịp thời với kinh phí 22,5 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng mới 11 nhà và sửa chữa 19 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách với số tiền 820 triệu đồng từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” (ngân sách tỉnh là 180 triệu và ngân sách thị xã 640 triệu). Phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc, phát quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 27/27 xã, phường tiếp tục đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. Trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội, thị xã đã tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. Năm 2015, ước chi trả trên 156,474 tỷ đồng BHXH, BHYT; thu BHXH, BHYT đạt 160,429 tỷ đồng. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân được 140.907 người, đạt 56,4% dân số toàn thị xã. Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đã giải ngân cho trên 600 hộ được vay vốn tín dụng xóa đói giảm nghèo với tổng số vốn vay 30,9 tỷ đồng.

IV. Lĩnh vực nội chính:

1. Công tác nội vụ: Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường, bộ máy chính quyền cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện. Xử lý một số bất cập trong sử dụng biên chế của một số cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp của thị xã và xây dựng đề án tinh giản biên chế đến năm 2021. Thực hiện kịp thời công tác cán bộ và chính sách đối với cán bộ, công chức như: quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật; thành lập, kiện toàn các hội đồng, ban chỉ đạo đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Hoàn chỉnh hồ sơ để trình HĐND thị xã, HĐND tỉnh thông qua Đề án chia tách thị xã Ninh Hòa thành 2 đơn vị hành chính cấp huyện. Tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn I (2011 – 2015) và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn II (2016 – 2020); chỉ đạo UBND các xã, phường hoàn thành triển khai thực hiện mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại UBND cấp xã trong năm 2015, thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính 27/27 xã, phường.

Trong công tác thi đua, khen thưởng, đã thực hiện khen thưởng kịp thời 244 tập thể và 570 cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác; tặng giấy khen và khen thưởng công trình phúc lợi trị giá 50 triệu đồng cho nhân dân và cán bộ xã Ninh Quang đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VIII, giai đoạn 2011 – 2015.
Hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị xã cơ bản diễn ra bình thường, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo được tổ chức đúng quy định của pháp luật. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được chú trọng; các cấp, các ngành đã thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho bà con giáo dân, tín đồ Phật giáo tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương. 

2. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tư pháp: Đã triển khai 7 cuộc thanh tra, gồm 3 cuộc thanh tra đột xuất và 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch; thu hồi, nộp ngân sách nhà nước 190 triệu đồng; chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND các xã, phường. Toàn thị xã đã tiếp 322 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, tăng 235 lượt so với năm 2014; UBND thị xã đã tiếp nhận 318 đơn, giảm 407 đơn so với năm 2014; số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã là 152 đơn, đã giải quyết xong 141 đơn; số đơn không thuộc thẩm quyền đều được xử lý đúng quy định pháp luật. UBND các xã, phường cũng đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Trong công tác tư pháp, đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015, Kế hoạch rà soát văn bản QPPL năm 2015. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện tuyên truyền trực tiếp 445 lần, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng 3.756 lần; tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Kiện toàn 206 tổ hòa giải cơ sở, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, đăng ký khai sinh cho trẻ em ở các xã, phường.

3. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội:

- Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được chú trọng; lực lượng vũ trang duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình trên địa bàn; gắn kết chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015, toàn thị xã đã có 410 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao. Thực hiện tốt các nội dung, chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng theo quy định; tổ chức hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật cho dân quân mới 7 cụm xã, phường năm 2015.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được duy trì và nhìn chung ổn định. Lực lượng công an các cấp thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, xây dựng và thực hiện các phương án đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa, xã hội của địa phương, được tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được củng cố và phát triển.

Trong năm 2015, đã xảy ra 118 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 2 người, bị thương 12 người; trong đó, án ít nghiêm trọng và nghiêm trọng 102 vụ, tăng 54 vụ so với năm 2014, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 16 vụ, tăng 11 vụ so với năm 2014. Đã điều tra, làm rõ 66 vụ, 102 đối tượng tội phạm hình sự, đạt tỷ lệ 61% (số vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã điều tra, làm rõ 16/16 vụ). Ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 187 vụ/219 bị can. Về tình hình tai nạn giao thông (tính từ ngày 16/11/2014 đến ngày 15/11/2015), xảy ra 31 vụ, làm chết 32 người, bị thương 6 người; so với năm 2014, số vụ tai nạn giao thông giảm 9 vụ (giảm 22,5%), giảm 14 người chết (giảm 30,4%), giảm 5 người bị thương (giảm 45,4%). Ngoài ra, còn xảy ra 14 vụ tai nạn xã hội, làm chết 15 người, tăng 10 vụ, tăng 10 người chết so với năm 2014; 8 vụ cháy, tăng 5 vụ so với năm 2014, làm thiệt hại về tài sản gần 2 tỷ đồng. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm như cướp, cướp giật, trộm cắp, mua bán ma túy trái phép, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự đối với 128 trường hợp với tổng số tiền 217,6 triệu đồng. Tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử phạt 3.551 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, với tổng số tiền 2,537 tỷ đồng.

V. Tình hình thực hiện 04 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm:

1. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

Tập trung triển khai các chương trình, đề án lớn về phát triển nông nghiệp, nông thôn, Chương trình xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực từ các chương trình, chính sách hỗ trợ cho đầu tư phát triển kinh tế nông thôn. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đảm bảo mọi người dân đều tham gia đóng góp nguồn lực để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện trạng nông thôn mới trên địa bàn thị xã qua rà soát theo quy định tại Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh về việc cụ thể hóa Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Quy định mức đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thị xã như sau:

- Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới theo nhóm:
+ Số xã đạt 19 tiêu chí: 02/20 xã, đạt 10%;
+ Số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí: 01/20 xã, đạt 5%;
+ Số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí: 11/20 xã, đạt 55%;
+ Số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí: 06/20 xã, đạt 30%;
- Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung trên toàn thị xã là 12,3 tiêu chí/xã.

2. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi: Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số như: trợ giá, trợ cước, định canh định cư, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất, đầu tư phát triển giao thông và kết cấu hạ tầng trực tiếp phục vụ đời sống với kinh phí 1,373 tỷ đồng, góp phần thay đổi cơ bản bộ mặt các xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện giao 18 ha đất tại khu vực Thùng Cửa Sổ cho 36 hộ đồng bào DTTS nghèo thiếu đất sản xuất tại xã Ninh Tây; Ủy ban MTTQ thị xã đã hỗ trợ xây mới 5 nhà đại đoàn kết và sửa chữa 6 nhà với số tiền 266 triệu đồng tại thôn Suối Sâu, xã Ninh Tân; xây dựng mới 4 nhà tại xã Ninh Tây với số tiền là 140 triệu đồng; hỗ trợ đào giếng cho đồng bào DTTS xã Ninh Tây với kinh phí 735 triệu đồng... Chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa thông tin phục vụ đồng bào dân tộc ngày càng được nâng cao.

3. Chương trình phát triển đô thị: UBND thị xã đã triển khai lập đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm phường Ninh Hiệp, Ninh Hà, Ninh Diêm và lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho 7 phường của thị xã. Đã được HĐND tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết công nhận khu vực Ninh An và Ninh Thọ đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. 

4. Chương trình phát triển nguồn nhân lực: UBND thị xã đã cử 41 cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, 01 công chức tham gia học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính và 02 công chức, viên chức tham gia học lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; cử 16 cán bộ tham gia học lớp bồi dưỡng Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND cấp xã theo Đề án 1956. Đăng ký 37 cán bộ, công chức học lớp Đại học hành chính trong năm 2015.

VI. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã:

1. Ủy ban nhân dân thị xã đã tập trung chỉ đạo triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 theo các Nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã và chỉ đạo của UBND tỉnh; yêu cầu các cấp, các ngành, các xã, phường bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ để xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế.

2. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã đã dành nhiều thời gian đi cơ sở nắm bắt, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kết hợp đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương. Làm việc với các Sở, ngành của tỉnh để giải quyết các vướng mắc, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư. Duy trì việc tiếp công dân vào ngày 10 và 25 hàng tháng; chỉ đạo thành lập Ban tiếp công dân thị xã. 

3. Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, quản lý bảo vệ rừng, phòng chống hạn hán; đôn đốc tiến độ thi công, giải ngân các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đôn đốc công tác thu ngân sách, chấn chỉnh công tác điều hành chi ngân sách đúng quy định, kịp thời, đảm bảo tiết kiệm; thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động, dạy nghề, khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông, các dịch vụ bưu chính viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân thị xã. Chú trọng việc kêu gọi các nguồn tài trợ, tập trung chăm lo công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác an ninh quốc phòng, quân sự địa phương, trật tự an toàn xã hội, nhất là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông.

4. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nhân sự của một số cơ quan gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực. Chỉ đạo nâng cao năng lực quản lý và trách nhiệm người đứng đầu các cấp, ngành, đơn vị; tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiên quyết trong xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm. UBND thị xã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong năm, UBND thị xã đã ban hành 7.587 quyết định, 4 chỉ thị, 201 thông báo và trên 3.800 văn bản hành chính khác.

5. Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của địa phương, cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. UBND thị xã đã chỉ đạo tổ chức tốt nhiều hoạt động có ý nghĩa chính trị lớn, nổi bật là các hoạt động: “Mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi”; kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2015); 40 năm ngày giải phóng Ninh Hòa, Khánh Hòa 2/4 và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4; tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930 – 16/7/2015); tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7; kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9; tổ chức tổng kết và trao giải các tác phẩm đạt giải cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về thị xã Ninh Hòa” và tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập thị xã Ninh Hòa…

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 50

Số lượt truy cập: 1770512