“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 17/11/2016]

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hòa.

2. Địa chỉ: Số 485 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa

3. Điện thoại cơ quan: 058.3844253

4. Fax:

5. Email công vụ: pgddt@khanhhoa.gov.vn, pgdnhoa@khanhhoa.edu.vn

6. Người đại diện:  Nguyễn Ta

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GDĐT thuộc UBND thị xã Ninh Hòa

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của thị xã Ninh Hòa)

I. Vị trí và chức năng

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa; giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân thị xã:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về hoạt động giáo dục ở địa phương;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thị xã.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: trường trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã.

5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân thị xã khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng cấp xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân thị xã.

6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với Thanh tra thị xã, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo ở địa phương.

7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục theo quy định.

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

10. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn thị xã.

11. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

12. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

13. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.

14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp thị xã.

Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác đinh vị trí việc làm, số người làm việc, tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục; xây dựng, tổng hợp kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo của các cơ sở giáo dục; quyết định vị trí việc làm, số người làm việc cho các cơ sở giáo dục sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái.

Ủy ban nhân dân cấp thị xã ủy quyền cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập.

16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân thị xã.

17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thị xã.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao và theo quy định của pháp luật.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

- Họ và tên: Nguyễn Ta -Chức vụ: Trưởng phòng

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1957

 

- Quê quán: Ninh Đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa

- Nơi ở hiện tại: Phước Đa 3 - Ninh Đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

- Tin học:  Soạn thảo văn bản

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh

- Lý luận chính trị:  Cao cấp lý luận chính trị

- Ngày vào Đảng CSVN:  26/05/1983

- Địa chỉ cơ quan: Số 485 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc:

Di động:

- Địa chỉ thư điện tử:  nta@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo

 


- Họ và tên: Nguyễn Văn Âu - Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Ngày, tháng, năm sinh: 02/09/1957

 

- Quê quán: Ninh Lộc - Ninh Hòa - Khánh Hòa

- Nơi ở hiện tại:Thanh Châu - Ninh Giang - Ninh Hòa - Khánh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

- Tin học:  Soạn thảo văn bản

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh

- Lý luận chính trị:  Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

- Ngày vào Đảng CSVN:  26/01/1984

- Địa chỉ cơ quan: Số 485 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 3846726

Di động:

- Địa chỉ thư điện tử:  nvau@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo

 

- Họ và tên: Lê Quang Thạch - Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1963

- Quê quán: Ninh Diêm - Ninh Hòa - Khánh Hòa

- Nơi ở hiện tại: Phú Thọ - Ninh Diêm - Ninh Hòa - Khánh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

- Tin học:  Soạn thảo văn bản

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh

- Lý luận chính trị:  Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

- Ngày vào Đảng CSVN:  25/08/1994

- Địa chỉ cơ quan: Số 485 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 3635767

Di động:

- Địa chỉ thư điện tử:  lqthach@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 104

Số lượt truy cập: 1807482