“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 17/09/2014]
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Thực hiện các giải pháp cải cách hành chính


Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã đề ra Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014. Trong quý III năm 2014, UBND thị xã triển khai rà soát quy chế làm việc nhiệm kỳ 2011-2016 của UBND 27 xã, phường thuộc thị xã. Qua rà soát, UBND thị xã đã chỉ đạo cho các xã, phường hoàn thiện Quy chế làm việc, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của công chức cấp xã được quy định của Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ và Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ.

Tiếp tục triển khai Đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ tham mưu, giúp việc về cải cách hành chính theo Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 05/3/2013 của UBND tỉnh, UBND thị xã Ninh Hòa triển khai rà soát, sắp xếp, bố trí và phân công 90 cán bộ, công chức tham mưu công tác cải cách hành chính thuộc các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường; Đồng thời phân công 29 cán bộ, công chức làm cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND thị xã và UBND các xã, phường.

Phát huy kết quả cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” tỉnh Khánh Hòa năm 2013 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 264/UBND. Ngày 21/7/2014, UBND thị xã Ninh Hòa đã ban hành Công văn số 1824/UBND chỉ đạo, hướng dẫn cho các xã, phường có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nghiên cứu, triển khai mô hình, sáng kiến: Giải pháp nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc làm khai sinh cho con em của thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh. Giao Phòng Tư pháp thị xã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ về chuyên môn cho công chức Tư pháp-hộ tịch các xã, phường để triển khai làm khai sinh cho con em đồng bào dân tộc thiểu số; Phòng Nội vụ theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện việc làm khai sinh cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trong báo cáo cải cách hành chính định kỳ.

Triển khai Quyết định 1375/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tuyến qua mạng internet ở mức độ 3. UBND thị xã Ninh Hòa công bố, niêm yết toàn bộ Quyết định 1375/QĐ-UBND trên website, trụ sở và Bộ phận một cửa; viết tin bài giới thiệu việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3; phối hợp với công ty tư vấn phần mềm Kim tự tháp tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm cho 38 công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và công chức làm công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và thống nhất quy trình tiếp nhận xử lý và trả kết quả giải quyết hồ sơ đối với các hồ sơ nộp trực tuyến qua mạng internet ở mức độ 3; đồng thời phân công lãnh đạo UBND trực tiếp theo dõi việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng internet ở mức độ 3. UBND xã Ninh Xuân và phường Ninh Hiệp tổ chức công bố 06 thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3 trên website của cơ quan.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, công dân và tổ chức về mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính theo kế hoạch năm 2014 đề ra. Đài Truyền thanh-Truyền hình thị xã và Đài truyền thanh các xã, phường tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên mục, bản tin, bài viết phổ biến, giới thiệu các nội dung trọng tâm của công tác cải cách hành chính. Đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình, kết quả cải cách hành chính, phản ánh những hạn chế, bất cập để các cơ quan, địa phương nhanh chóng chấn chỉnh, khắc phục. Trong quý III năm 2014, Đài truyền thanh-Truyền hình thị xã và Đài truyền thanh các xã, phường đã thực hiện 15 chuyên mục, tin bài về công tác cải cách hành chính.

Triển khai thí điểm mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa; UBND thị xã chỉ đạo 06 xã, phường: Ninh Hải, Ninh Thủy, Ninh Hà, Ninh Giang, Ninh Bình và Ninh Tân triển khai thực hiện thí điểm mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại; đến nay UBND thị xã đã ban hành Quyết định phê duyệt xong 04 Đề án của 04 xã, phường triển khai trong năm 2013 và 06 Đề án của 06 xã, phường triển khai trong năm 2014.

Triển khai Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần và Công văn số 2143/UBND ngày 15/4/2014 về việc nâng cao hiệu quả tổ chức làm việc ngày thứ bảy. UBND thị xã đã ban hành Công văn số 1249/UBND chỉ đạo các xã, phường và các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân trên địa bàn. Đến nay các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường (theo danh mục của UBND tỉnh) đã triển khai tốt chỉ đạo của tỉnh và thị xã về tổ chức làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần.

Thực hiện Kế hoạch số 467/KH-STTTT ngày 25/4/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thị xã Ninh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 1716/KH-UBND ngày 07/7/2014 về triển khai Bộ phần mềm một cửa điện tử tại các cơ quan thuộc phạm vi dự án tin học hóa một số dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 cho 10 xã, phường trong năm 2014 và 15 xã, phường trong năm 2015.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. UBND thị xã duy trì thường xuyên việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.

Tiếp tục triển khai Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2011-2016 và Nội quy tiếp công dân; thường xuyên rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính; đảm bảo trình tự thủ tục tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại về tố cáo và tranh chấp trên lĩnh vực đất đai. Trong quý III/2014, cơ quan thanh tra đã tiếp nhận 07 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 632 đơn kiến nghị liên quan đến thực hiện Dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đi qua địa bàn thị xã; Các vụ việc khiếu nại, tố cáo và kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã đều được giải quyết đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và bảo đảm theo quy trình ISO 9001:2008.

Tiếp tục triển khai phát phiếu thăm dò ý kiến tổ chức, công dân đối với quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã trên các lĩnh vực như: Tài nguyên và môi trường, Tư pháp, Xây dựng-giao thông, Kế hoạch và đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Lao động-thương binh và xã hội. Các xã, phường: Ninh Giang, Ninh Thọ, Ninh Quang, Ninh Lộc, Ninh Bình, Ninh Thủy, Ninh Vân…triển khai phát phiếu thăm dò ý kiến tổ chức, công dân đối với quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Kết quả tổng hợp phiếu khảo sát, đa số người dân và doanh nghiệp đều hài lòng về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức và tiến độ giải quyết hồ sơ.

2. Về kiểm tra cải cách hành chính


Công tác kiểm tra cải cách hành chính luôn được lãnh đạo UBND thị xã quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra định kỳ 6 tháng, năm để kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa đã ban hành Quyết định 2768/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2014, ban hành Kế hoạch số 378/KH-ĐKT ngày 18/6/2014 kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 1 năm 2014; Ngày 24/6/2014 đến 03/7/2014, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của UBND thị xã Ninh Hòa đã tiến hành kiểm tra kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính đợt 1 năm 2014 tại 08 xã, phường thuộc thị xã.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính-kế hoạch và UBND các xã, phường: Ninh Sim, Ninh Đa, Ninh Giang, Ninh Hải, Ninh Hà, Ninh Xuân, Ninh Đông... thường xuyên triển khai công tác tự kiểm tra đối với công chức chuyên môn và người làm công tác tiếp nhận và trả kết quả về kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, thực thi công chức, công vụ nhằm chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ, ứng xử giao tiếp với tổ chức, cá nhân và kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường.

3. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Đài Truyền thanh-Truyền hình thị xã và Đài truyền thanh các xã, phường tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên mục, bản tin, bài viết phổ biến, giới thiệu các nội dung trọng tâm của công tác cải cách hành chính. Đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình, kết quả cải cách hành chính, phản ánh những hạn chế, bất cập để các cơ quan, địa phương nhanh chóng chấn chỉnh, khắc phục. Trong quý III/2014, Đài Truyền thanh-Truyền hình thị xã và Đài truyền thanh các xã, phường đã thực hiện 15 chuyên mục, tin bài về công tác cải cách hành chính.

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức tập huấn Luật hòa giải cơ sở và nghiệp vụ hòa giải cho thành viên các Tổ hòa giải ở các xã, phường. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của thị xã và các xã, phường cũng đã kết hợp tuyên truyền cải cách hành chính với tuyên truyền pháp luật, ngày pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường; lồng ghép công tác tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong các cuộc họp giao ban tuần, hội nghị của cơ quan, đơn vị, các cuộc họp ở thôn, tổ dân phố, các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND thị xã và UBND các xã, phường.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế


Tiếp tục nâng cao chất lượng văn bản QPPL, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, tính thống nhất của các văn bản QPPL; UBND thị xã Ninh Hòa đã ban hành Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2014; Chỉ đạo Phòng Tư pháp tổ chức thực hiện, đôn đốc công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, xây dựng mạng lưới thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Đã tiến hành rà soát 41 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thị xã ban hành trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng, 26 văn bản quy phạm pháp luật do UBND các xã, phường ban hành; Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND thị xã được rà soát, trong đó 37 văn bản còn hiệu lực và 04 văn bản không còn phù hợp được bãi bỏ, các văn bản bị bãi bỏ do đã thực hiện xong và đã ban hành văn bản mới thay thế hoặc không còn phù hợp với quy định của cấp trên.

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tiến hành rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh và thị xã ban hành theo Hiến pháp năm 2013.

Qua công tác rà soát đã phát hiện ra những văn bản không còn phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội để xử lý; Các văn bản quy phạm pháp luật phải quán triệt tinh thần đẩy mạnh cải cách hành chính, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan, hạn chế tối đa việc quy định thủ tục hành chính phức tạp, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, từ đó rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới.

2. Cải cách thủ tục hành chính

Cải cách thủ tục hành chính luôn luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND thò xaõ về cải cách hành chính. Nhiều giải pháp quan trọng đã được đề ra và triển khai thực hiện trên tinh thần gắn cải cách thủ tục hành chính với cải cách thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tiết kiệm được chi phí đi lại trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký cấp mã số thuế (thuộc Chi cục thuế được tiếp nhận tại các Đội thuế xã, phường) và đăng ký kinh doanh (thuộc Phòng tài chính-kế hoạch được tiếp nhận tại bộ phận một cửa thị xã). Trên cơ sở đề nghị của Chi cục thuế thị xã Ninh Hòa, UBND thị xã chỉ đạo cho Phòng Tài chính-Kế hoạch và Văn phòng HĐND và UBND thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả đối với 02 thủ tục hành chính nói trên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã trong vòng 1 tháng.

Thực hiện Công văn số 3908/UBND ngày 01/7/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai thực hiện phương thức chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; UBND thị xã đã ban hành Công văn số 1873/UBND ngày 25/7/2014 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã tiến hành ký hợp đồng với Bưu điện Ninh Hòa thực hiện phương thức giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức, công dân thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện áp dụng cho tất cả các thủ tục hành chính, bắt đầu thực hiện từ ngày 07/8/2014.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã trong thời gian qua đạt được những kết quả tích cực. Thực hiện Quyết định 712/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2014; theo đó UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã rà soát nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động-thương binh và xã hội; UBND thị xã ban hành Công văn số 1795/UBND ngày 17/7/2014 yêu cầu Phòng Lao động-thương binh và xã hội tiến hành rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa, sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định không cần thiết, không hợp lý để dễ thực hiện và giảm chi phí cho người dân. Đồng thời phân công cán bộ đầu mối về kiểm soát thủ tục hành chính để phối hợp thực hiện hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Tiếp tục thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định tại Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ. Trong quý III năm 2014 không có cá nhân, tổ chức nào phản ánh, kiến nghị đối với UBND thị xã và UBND các xã, phường liên quan đến các quy định và thủ tục hành chính.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục giao các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện theo cơ chế quản lý tài chính, quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

UBND thị xã Ninh Hòa có Văn bản đề nghị UBND tỉnh cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong thị xã Ninh Hòa. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã ký kết và ban hành quy chế phối hợp giữa UBND thị xã và Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

4.1. Xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức


Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP và hướng dẫn của Sở Nội vụ; UBND thị xã Ninh Hòa đã xây dựng xong Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cuả các cơ quan hành chính thị xã năm 2015 trình Sở Nội vụ thẩm định.

4.2. Xác định vị trí việc làm và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP và hướng dẫn của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa đã xây dựng xong Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp thị xã năm 2015 trình Sở Nội vụ thẩm định.

4.3. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Công tác quản lý, sử dụng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức được thực hiện đầy đủ đảm bảo đúng quy định của pháp luật; quản lý hồ sơ công chức thực hiện theo mẫu biểu thống nhất. UBND các xã, phường đã thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách; bố trí sắp xếp các chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Phòng Nội vụ thị xã làm việc với Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân của 27 xã, phường về công tác bố trí, sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thôn, tổ dân phố; UBND thị xã thực hiện phê duyệt danh sách những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường theo quy định tại Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 của UBND tỉnh.

UBND thị xã ban hành Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung Tâm phát triển quỹ đất; Bổ nhiệm Chánh Thanh tra và 02 Phó chánh Thanh tra thị xã; Trình Hội đồng nhân dân thị xã để miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ủy ban nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2011-2016; Miễn nhiệm trưởng Công an xã Ninh Thân và Phó trưởng Công an xã Ninh Xuân.

Thực hiện bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp đối với 10 viên chức sự nghiệp, chuyển xếp lương cho 60 cán bộ xã, phường có bằng trung cấp lý luận chính trị, bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương cho 02 công chức, nâng bậc lương thường xuyên cho 72 cán bộ, công chức, nâng lương trước thời hạn cho 03 công chức; Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho 01 công chức, Cho phép 13 giáo viên chuyển công tác trong thị xã và 09 giáo viên chuyển công tác ra ngoài thị xã; đăng ký 18 chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính. Phê bình kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 01 công chức giữ chức vụ lãnh đạo có sai phạm theo kết luận số 01/KL-TTr của Thanh Tra tỉnh.

4.4. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tiếp tục rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trong quý III/2014, UBND thị xã ban hành Quyết định cử 18 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã, 20 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, 13 công chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước về nông nghiệp, 18 công chức tham gia lớp bồi dưỡng về tài chính-kế toán, 12 công chức tham gia lớp bồi dưỡng về chính sách người có công; Cử 03 công chức bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, 03 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, 01 công chức đi học cao học.

5. Cải cách tài chính công

Các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã và UBND các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế chi tiêu nội bộ đã đề ra trong năm 2014; Thực hiện việc thu, chi kinh phí được giao theo đúng quy định về quản lý tài chính và theo quy chế chi tiêu nội bộ đề ra.

Tiếp tục thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, công tác quản lý, điều hành ngân sách của thị xã, mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện nhiều nội dung quản lý như: quản lý nguồn tài chính được giao, lập kế hoạch sử dụng kinh phí có hiệu quả tiết kiệm, giám sát thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tốt tài sản công, bố trí nhân sự ở các vị trí công tác phù hợp để tiết kiệm biên chế tài chính.

6. Hiện đại hóa nền hành chính

6.1. Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính


Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính điện tử; hiện nay trên địa bàn thị xã có trên 60% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử, email công vụ trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và trao đổi công việc chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường quan tâm trang bị máy vi tính, máy in, máy photocopy, kết nối internet, mạng LAN cho cán bộ, công chức, viên chức tác nghiệp; ngoài ra còn trang bị một số phần mềm chuyên ngành để phục vụ cho tốt hơn công tác chuyên môn như: Phần mềm quản lý văn bản đi đến, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản công, phần mềm quản lý hộ tịch, phần mềm kê khai thuế, phần mềm quản lý cán bộ, công chức.

6.2. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính


Tiếp tục duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của thị xã đã được cơ quan cơ thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

7. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

UBND các xã, phường đã được UBND thị xã phê duyệt Đề án mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại đang triển khai xây dựng nhà làm việc một cửa, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, rà soát, hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động, kiện toàn nhân sự, tăng cường kỷ cương tại Bộ phận một cửa, nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý của bộ máy, tăng cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, đổi mới lề lối làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và doanh nghiệp. Lãnh đạo UBND các xã, phường thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công chức giải quyết công việc của công dân, tổ chức đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền; bảo đảm công khai, minh bạch kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành.

Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong quý III năm 2014 tại UBND thị xã Ninh Hòa và UBND các xã, phường như sau:

a) TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã
(
Tải về xem)


b) TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường (Tải về xem)

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC QUÝ IV NĂM 2014

1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ còn lại của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014; Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cải cách hành chính để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức.

3. Kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các Phòng chuyên môn thuộc thị xã.

4. Thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính thị xã; xây dựng và ban hành bảng tiêu chí đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính của các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã; Tổ chức đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc thị xã và UBND các xã, phường.

5. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định.

Nguồn tư liệu: Phòng Nội vụ thị xã Ninh Hòa

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 29

Số lượt truy cập: 1813643