“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 10/02/2017]
Căn cứ Kế hoạch số 10316/UBND-TH ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền đối với tổ chức, người dân và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan hành chính. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc thị xã.

Để xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, giải pháp thực hiện ở các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường; đồng thời là cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách đồng bộ, kiên trì, thường xuyên, gắn với việc triển khai các nhiệm vụ công tác khác.

Ngày 16/01/2016, UBND thị xã Ninh Hòa xây dựng
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Nguyễn Quốc Phong


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 116

Số lượt truy cập: 1813893