“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 18/11/2016]

PHÒNG NỘI VỤ

 

I. THÔNG TIN CHÍNH

1. Tên cơ quan: Phòng Nội vụ thị xã Ninh Hòa  

2. Địa chỉ: Số 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

3. Điện thoại cơ quan: 058.3846652.

4. Fax:…

5. Email công vụ: pnv.nh@khanhhoa.gov.vn

6. Người đại diện: Nguyễn Như cảnh – Trưởng phòng

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Phòng Nội vụ thuộc UBND thị xã Ninh Hòa

(Ban hành kem theo Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa)

Chức năng, nhiệm vụ:

         Tham mưu, giúp UBND thị xã quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng; công tác thanh niên.

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC


- Họ và tên: Nguyễn Như Cảnh ; Chức vụ: Trưởng phòng

- Ngày, tháng, năm sinh: 23/11/1962

- Quê quán: Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Nơi ở hiện tại: TDP 1, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Chính trị, Đại học Kinh tế Luật

- Tin học:  Chứng chỉ B

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh – Chứng chỉ B

- Lý luận chính trị:  Cao cấp

- Ngày vào Đảng CSVN: 17/01/1989

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 0888 041 868

Di động: …..

- Địa chỉ thư điện tử:  nncanh@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước UBND thị xã về công tác nội vụ, đồng thời trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; xây dựng chính quyền; địa giới hành chính; Hội, tổ chức phi chính phủ.

 


- Họ và tên: Nguyễn Phương Tuyến; Chức vụ: P.Trưởng phòng

- Ngày, tháng, năm sinh: 08/6/1959

- Quê quán: Phường Ninh Hiệp, TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

- Nơi ở hiện tại: Phường Ninh Hiệp, TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Đại học Chính trị

- Tin học:  Chứng chỉ B

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh – Chứng chỉ C

- Lý luận chính trị:  Cao cấp

- Ngày vào Đảng CSVN: 18/4/1982

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 058.3844343

Di động: …. .

- Địa chỉ thư điện tử:  ….

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Giúp việc cho Trưởng phòng, được Trưởng phòng ủy quyền và chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực công tác: Tôn giáo; Thi đua, khen thưởng; Kỷ luật cán bộ, công chức; thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở.

 


- Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Vũ; Chức vụ: P.Trưởng phòng

- Ngày, tháng, năm sinh: 27/8/1983

- Quê quán: Phường Ninh Đa, TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

- Nơi ở hiện tại: phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Công nghệ thông tin

- Tin học:  Đại học

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh – Chứng chỉ C

- Lý luận chính trị:  Trung cấp

- Ngày vào Đảng CSVN: 10/01/2011

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 058.3845652

Di động: …..

- Địa chỉ thư điện tử:  ….

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Giúp việc cho Trưởng phòng, được Trưởng phòng ủy quyền và chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực công tác: xây dựng chính quyền, công tác thanh niên và văn thư lưu trữ nhà  nước.


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 97

Số lượt truy cập: 1807472