“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 14/11/2016]
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện theo Quyết định số 491/QÐ - TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình được triển khai trên địa bàn các xã trong cả nước, nhằm xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, bao gồm nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị ở cơ sở và an ninh trật tự xã hội ở nông thôn.

Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có 02 tiêu chí do Ngành Văn hóa giữ vai trò chủ đạo triển khai thực hiện và tự đánh giá. Mặt khác, với nhiều cách tiếp cận khác nhau, văn hóa còn góp phần quan trọng, là cái “phần hồn” để hoàn thiện và duy trì bền vững những tiêu chí còn lại. Như vậy, sẽ là không quá, nếu nói, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, văn hóa giữ vai trò quan trọng, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển. Ðây cũng là một trong những nội dung quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 9 về xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Về xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa – địa phương được tỉnh Khánh Hòa và thị xã tập trung đầu tư để đạt 19 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2016, bộ mặt nông thôn đang ngày một khởi sắc, tươi mới. Kết cấu hạ tầng phát triển khá toàn diện và đồng bộ. Đó là cái “phần cứng”. Còn đối với những tiêu chí “mềm” – đời sống văn hóa, chất lượng sống, giáo dục, môi trường, việc làm, thu nhập người dân… vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, nâng chất. Mô hình sản xuất nào là phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương để nhân dân áp dụng, duy trì; đâu là yếu tố then chốt để duy trì và phát triển bền vững phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nông thôn; định hướng nghề nghiệp, việc làm cho độ tuổi thanh niên để có nguồn nhân lực chất lượng cao… đang là những vấn đề đặt ra sau khi xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Nông thôn mới chỉ thật sự phát triển khi nền nông nghiệp hiện đại phát triển, nguồn nhân lực được nâng cao và đời sống của người dân được cải thiện. Những con người mới của nông thôn phải làm chủ quá trình phát triển này và cũng từ đó họ càng gắn bó với quê hương. Chính họ cũng sẽ giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng đời sống văn hóa cho nông thôn mới, vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc dân tộc.

Sau 05 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xã Ninh Thọ đã đạt được những kết quả khá ấn tượng. Nếu như năm 2011 xã chỉ đạt 9/19 tiêu chí thì đến cuối năm 2015 đã đạt 15/19 tiêu chí. Và, theo kết quả thẩm tra của UBND thị xã Ninh Hòa vào cuối tháng 9 vừa qua, xã Ninh Thọ cơ bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí văn hóa (tiêu chí số 06 và 16) của xã đạt ở mức độ khá bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều được công nhận năm 2015 của xã đạt dưới 03%, thấp nhất trong toàn thị xã. Số hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 75%; hơn 90% số người trong độ tuổi lao động của xã được đào tạo nghề… Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả; 08/08 thôn trong xã đã hưởng ứng và thực hiện việc không rải vàng mã trên đường đưa tang, việc cưới, lễ hội được thực hiện đúng theo quy định. Hàng trăm hộ gia đình đã tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất để đầu tư xây dựng các công trình công cộng. Ánh sáng văn hóa mới đã phủ đến tận từng hộ gia đình… BCĐ Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của xã đã tích cực tham mưu xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Chất lượng các danh hiệu văn hóa ngày càng được nâng lên. Hàng năm, trên địa bàn xã đã có từ 70% số thôn đạt danh hiệu văn hóa, có trên 90% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Trong năm 2016 này, xã cũng đã và đang đẩy mạnh triển khai phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới theo đề án được UBND thị xã phê duyệt.

Điều đáng ghi nhận là sự tự giác, tích cực thi đua, hưởng ứng của người dân nơi đây thông qua việc tham gia xây dựng nông thôn mới, các hình thức đóng góp, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, treo cờ Tổ quốc, hăng hái lao động sản xuất… Đó thực sự là những yếu tố có tính chiều sâu, là nhân tố quyết định để Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở xã Ninh Thọ thành công và bền vững./.

Phạm Văn Bé


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 99

Số lượt truy cập: 1803473