[Đăng ngày: 19/12/2016]
Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa ban hành các Quyết định về việc giao đất tái định cư để xây dựng nhà ở, gồm:

- Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa,
tải về.

- Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.

- Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa, tải về.Các tin khác


Đang online: 115

Số lượt truy cập: 1803498