“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 28/08/2017]
Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong thời gian qua, Đảng ủy Chi cục thuế Ninh Hòa luôn quan tâm đến việc giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Ngay từ đầu năm 2017, Đảng ủy đã chỉ đạo, quán triệt triển khai đến từng cán bộ, đảng viên, công chức học tập, nghiên cứu các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp giúp đảng viên, công chức, người lao động nhận thức sâu sắc về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các Chỉ thị, Nghi quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và học tập quán triệt Nghị quyết hội nghị TW 5 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở các nội dung đã được học tập, quán triệt đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong Chi cục thuế.

Từ đó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thu ngân sách nhà nước và các phong trào thi đua của các Hội, đoàn thể trong cơ quan thuế luôn được tổ chức triển khai thực hiện tốt, đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 31

Số lượt truy cập: 1806206