“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 09/03/2017]
Chiều ngày 08/03/2017, Thị ủy Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng chí Trần Công Hoán, Bí thư Thị ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Hội nghị tổng kết Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, những năm qua, Thị ủy Ninh Hòa đã triển khai đồng bộ từ Thị xã đến cơ sở. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy đã thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo đối với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc. Từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực hiệu quả hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc xây dựng ban hành các văn bản chỉ đạo có nhiều đổi mới, sát với thực tiễn; bộ máy tổ chức thường xuyên được củng cố kiện toàn; công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới; công tác kiểm tra giám sát được tăng cường. Đẩy mạnh cải các hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện có hiệu quả… Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 42-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Kế hoạch số 25-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ. Ban Thường vụ Thị ủy đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Ban hành quyết định thành lập Đảng bộ khối cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể Thị xã gồm 12 Chi bộ trực thuộc với 65 đảng viên và Đảng bộ khối cơ quan chính quyền Thị xã gồm 12 Chi bộ trực thuộc với 127 đảng viên.

Nhận thức rõ việc xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức quán triệt và ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đề án vị trí, việc làm gắn với tinh giản biên chế trong các cơ quan Đảng, Mặt trận đoàn thể. Đội ngũ cán bộ từ Thị xã đến cơ sở cơ bản có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Thị xã trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng../.

Trần Nông-Huỳnh Ấn

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 106

Số lượt truy cập: 1810185