“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 10/02/2017]
Sáng ngày 08/02/2017, Đảng bộ xã Ninh Sơn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 cho toàn toàn thể 158 đảng viên trong Đảng bộ, BCH các đoàn thể, cán bộ ban, ngành, trưởng thôn không phải là đảng viên và một số quần chúng ưu tú.


Đảng bộ xã Ninh Sơn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm giúp các đồng chí cán bộ, đảng viên các ngành, các cấp nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại địa phương, lĩnh vực thuộc trách nhiệm của mình và nhận diện những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ để kiên quyết xử lý và mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn một số vấn đề cần thiết hoặc liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện và xem đây là một tiêu chí quan trọng trong việc xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm./.

THIÊN AN

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 111

Số lượt truy cập: 1803490