“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 23/10/2017]
Sáng ngày 23/10, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Ninh Hòa khai giảng Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2017.

Lớp Bồi dưỡng tổ chức trong 07 ngày, từ ngày 23/10 đến ngày 31/10/2017. Tham gia lớp có 72 học viên là đảng viên sắp hết thời gian dự bị, chuẩn bị chuyển đảng chính thức trong thời gian tới. Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được hướng dẫn, bồi dưỡng những nội dung lý luận chính trị cơ bản như: Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam và Báo cáo nội dung Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Kết thúc khóa học, Trung tâm sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tiếp thu và cấp Giấy chứng nhận cho các đảng viên tham gia Lớp bồi dưỡng, làm cơ sở để xét chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức./.

Diệu Hạnh


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 84

Số lượt truy cập: 1814343