CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 24/07/2017]
Sáng ngày 24/7/2017, Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn thị xã.


Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập quán triệt Nghị quyết 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII.


Cán bộ chủ chốt của thị xã dự hội nghị.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Công Hoán, Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: “Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Hoàn thiện thể chế kinh tế đi đôi với hoàn thiện thể chế chính trị mà trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và cán bộ”.

Các đại biểu được quán triệt, nghiên cứu 3 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII là: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa đã triển khai kế hoạch học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến các chi, đảng bộ và toàn thể đảng viên../.

Trần Nông-Huỳnh Ấn


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 88

Số lượt truy cập: 1765763