CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 29/11/2016]
Ngày 29 tháng 11 năm 2016, Đảng ủy xã Ninh Quang đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nội dung văn bản liên quan đến việc thực hiện chỉ thị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, để toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc, chính quyền các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đơn vị ở địa phương trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên.


Đảng ủy xã Ninh Quang tổ chức học tập quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm với nhiệm vụ; chú trong trong chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức phô trương. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Sau buổi học tập các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các cơ quan đơn vị trong xã theo chức năng nhiệm vụ của mình đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Đồng Xinh


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 72

Số lượt truy cập: 1770536