“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 19/11/2016]
PHÒNG Y TẾ

 

1. Tên cơ quan: Phòng Y tế thị xã Ninh Hòa.

2. Địa chỉ: 999 Trần Quý Cáp – P. Ninh Hiệp – TX. Ninh Hòa – T. Khánh Hòa

3. Điện thoại cơ quan: 058.3504804 hoặc 058.3633499

4. Fax: 058.3633499

5. Email công vụ: pyt.nh@khanhhoa.gov.vn

6. Người đại diện:  Đoàn Hánh – Trưởng phòng

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  cấu tổ chức của
Phòng Y tế thuộc UBND thị xã Ninh Hòa
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa)

         1.Vị trí, chức năng:

-         Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã, có chức năng tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện quản lý nhà nước về y tế,bao gồm: Y tế dự phòng; khám bênh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; bảo hiểm y tế; dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thị xã.

-         Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.
        2. Nhiệm  vụ, quyền hạn:

Trình UBND thị xã ban hành Quyết định, Chỉ thị, Quy hoạch , Kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của HĐND, UBND thị xã trong lĩnh vực y tế.

  1. Giúp UBND thị xã thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký cấp lại các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thị xã.
  2. Giúp UBND thị xã quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.
  3. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường.
  4. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.
  5. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thị xã và Sở Y tế.
  6. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật ; giải quyết khiếu nại , tố cáo, phòng chống tham nhũng. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã.
  7. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỹ thuật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của UBND thị xã.
  8. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã.
  9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

Họ và tên: Đoàn Hánh

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày, tháng, năm sinh:   04/8/1960

Quê quán: Phước Lộc – Ninh Quang – Ninh Hòa

Nơi ở hiện tại: Phước Lộc – Ninh Quang – Ninh Hòa

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI

Tin học: Chứng chỉ A

Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Anh văn

Lý luận chính trị: Trung cấp Lý luận chính trị

Ngày vào Đảng CSVN: 30/3/1998

Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp - Phường Ninh Hiệp - Thị xã Ninh Hòa

Số điện thoại phòng làm việc: 058.3633499        Di động: 0988493140

Fax: 058.3633499

Địa chỉ thư điện tử: dhanh@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Trưởng phòng  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 103

Số lượt truy cập: 1807481