“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 10/11/2016]
PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ


 STT

 Đơn vị

 Điện thoại

Địa chỉ

 1

Văn phòng HĐND & UBND

058.3846316
Fax: 058.3844221

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 2

Phòng Nội Vụ

058.3846652

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 3

Phòng Tài chính-Kế hoạch

058.3845698

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 4

Phòng Quản lý đô thị

058.3846899

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 5

Phòng Tài nguyên - Môi trường

058.3844546

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 6

Phòng Lao động-Thương binh
và Xã Hội

058.3631045

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 7

Phòng Dân tộc

058.3846234

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 8

Phòng Văn hóa và Thông tin

058.3844358
Fax:058.3844359

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 9

Phòng Tư pháp

058.3847407

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 10

Phòng Y tế

058.3504804
Fax: 058.3633499

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 11

Phòng Kinh tế

058.3847301
Fax:058.3844272

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 12

Thanh tra

058.3844309

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 13

Phòng Giáo dục và Đào tạo

058.3844253-
058.3846726

Số 485 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 14

Ban Quản lý Dự án các CT Xây dựng

058.3630888

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa


Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 67

Số lượt truy cập: 1806244