Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XVIII!

[Đăng ngày: 10/11/2016]
PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ


 STT

 Đơn vị

 Điện thoại

Địa chỉ

 1

Văn phòng HĐND & UBND

058.3846316
Fax: 058.3844221

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 2

Phòng Nội Vụ

058.3846652

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 3

Phòng Tài chính-Kế hoạch

058.3845698

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 4

Phòng Quản lý đô thị

058.3846899

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 5

Phòng Tài nguyên - Môi trường

058.3844546

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 6

Phòng Lao động-Thương binh
và Xã Hội

058.3631045

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 7

Phòng Dân tộc

058.3846234

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 8

Phòng Văn hóa và Thông tin

058.3844358
Fax:058.3844359

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 9

Phòng Tư pháp

058.3847407

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 10

Phòng Y tế

058.3504804
Fax: 058.3633499

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 11

Phòng Kinh tế

058.3847301
Fax:058.3844272

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 12

Thanh tra

058.3844309

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 13

Phòng Giáo dục và Đào tạo

058.3844253-
058.3846726

Số 485 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa

 14

Ban Quản lý Dự án các CT Xây dựng

058.3630888

Số 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa


Các tin khác

  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 121

Số lượt truy cập: 1499427